องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายวิทยา รัตนกาญจนากุล

(ปลัด อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 000000000

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียน ประจำปี 2564

ประกาศเมื่อ 17 พฤษภาคม 2564 เปิดอ่าน 21 ครั้ง พิมพ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองป่าก่อ ประจำปี 2564 

จำนวนเด็กนักเรียน รวมชายหญิง  จำนวน  63  คน (แยกจำนวน เด็กชาย/เด็กหญิง) เป็น

เด็กชาย  จำนวน  29  คน

เด็กหญิง จำนวน 34  คนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อื่นๆ