องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

(นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์)

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0635626224

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์

       องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

"ยึดหลักธรรมภิบาล ประสานงานชุมชนน่าอยู่ เชิดชูภูมิปัญญา นำพาความรู้

มุ่งสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม"

๒.๒ พันธกิจการพัฒนา

พันธกิจที่ ๑ สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมด้านการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

พันธกิจที่ ๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้

พันธกิจที่ ๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนพันธกิจที่ ๗ พัฒนาระบบการทำงานของ อบต. ให้บริการดี มีความใส สะอาด โปร่งใส และตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ

๒.๓ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และปัญหาความยากจน ลดลง

๒. พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพ มีชีวิตที่มั่นคง ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา

๓. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

๔. การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

๕. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๒.๔ ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้กำหนดยุทธศาสตร์จำนวน ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

๖ . ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๒.๕ เป้าประสงค์

๑. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ และ ปัญหาความยากจนลดลง

๒. พัฒนาคน ชุมชนให้มีคุณภาพ มีชีวิตที่มั่นคง ดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมล้านนา

๓. ประชาชนภายในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๔. การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง

๕. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๖. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๗. เน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น

๒.๖ ตัวชี้วัด

๑. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น

๒. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบำรุงรักษาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๓. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น

๔. ประชาชนเข้าถึงการรับบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

๕. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตำบลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๖. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานในชุมชน

๗. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๘. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็ง

๙. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๑๐. ประชาชนได้รับบริการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๗ ค่าเป้าหมาย

๑. สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มเข็ง สมดุลและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ส่งเสริมการด้านการศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น

๓. ส่งเสริมและให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับ

ความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.

๕. พัฒนาปรับปรุง ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้

๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๗. พัฒนาระบบการทำงานของ อบต. ให้บริการดี มีความใสสะอาด โปร่งใส และตรวจสอบได้ สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ

๒.๘ กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและสร้างรายได้

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรแบบครบวงจร

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๑ ดำรงฐานวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะและทุนทางสังคมของล้านนา

กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการให้บริการสาธารณสุขและป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรีผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ การก่อสร้าง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้ำและสิ่งปลูกสร้าง

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาระบบประปา

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ

กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการจัดการแหล่งน้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ได้เต็ม กลยุทธ์ที่ศักยภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๑ อนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าไม้พืชดินและน้ำ

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๓ การควบคุมและกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

กลยุทธ์ที่ ๑ เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

กลยุทธ์ที่ ๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลยุทธ์ที่

กลยุทธ์ที่ ๓ การป้องกันปัญหายาเสพติด

ยุทธศาสตร์ที่ - การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แนวทางการพัฒนา

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรในองค์กร เพื่อการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ย้อนกลับ