องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

(นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์)

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0635626224

กองคลัง

-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองคลัง นักบริหารงานคลัง ระดับต้น
นางนวลนภา ศรีไม้
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายวิทยา ตุ้ยจ้อย
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางสาววารุณี แสงเทพ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาววรรณิกา ปันตา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนพเก้า สุริยะวงศ
คนงานทั่วไป
นางสาวยุรีลักษณ์ บุญสิมมา
จ้างเหมาบริการ
ย้อนกลับ