องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นายสมพร ศรีไม้

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0819610012

สำนักปลัด

นายสมพร ศรีไม้
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลหนองป่าก่อ
เบอร์โทร 0819610012
นายนุกูล ปัญญาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร 089757870
นายนุกูล ปัญญาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทร 089757870
นางมณีวรรณ ใหม่หล้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพาณิภัค ชุ่มมงคล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนันทนา ธรรมวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วดำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายทนงชัย พรมเมือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวจุฑาทิพย์ ปวงมาลัย
คนงานทั่วไป
นางสาวนพเก้า สุริยะวงค์
คนงานทั่วไป
นายณัฐตุพล โอชารส
พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร 0613312626
นายอนันต์ ทิพวงค์
คนงานทั่วไป
นายอดิสรดิ์ จริอินทร์
คนงานทั่วไป
นางสาวพรรณิภา เมฆวิไล
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอำพร ลาครึ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายชาญชัย นามแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายวุฒิไกร พิวะศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายจันทร์แก้ว ก้างยาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายอัมฤทธิ์ ปันแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายปฐมพงศ์ ฤกษ์ดี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น