องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

(นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์)

รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0635626224

สำนักปลัด

นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ
นางสาววรัตม์ฐนัน ฐีรภัทรวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ นักบริหารงานท้องถิ่นระดับ ต้น
นายนุกูล ปัญญาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
นายนุกูล ปัญญาดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางมณีวรรณ ใหม่หล้า
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-ว่าง-
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพาณิภัค ชุ่มมงคล
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวนันทนา ธรรมวัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวรุ่งทิพย์ แก้วดำ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายทนงชัย พรมเมือง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายณัฐตุพล โอชารส
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวจุฑาทิพย์ ปวงมาลัย
คนงานทั่วไป
นางสาวอำพร ลาครึ
จ้างเหมาบริการ
นายอดิสรดิ์ จริอินทร์
จ้างเหมาบริการ
นายจันทร์แก้ว ก้างยาง
จ้างเหมาบริการ
ย้อนกลับ