องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpaker Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นายสมพร ศรีไม้

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดอบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0819610012

ภาพกิจกรรม

Placeholder

BCG ( U2T for BCG ) CRRU Market Fair 2022


เมื่อ 28 ตุลาคม 2565 | อ่าน 24 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU ) และรับมอบนโยบายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


เมื่อ 25 ตุลาคม 2565 | อ่าน 5 ครั้ง

Placeholder

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


เมื่อ 23 ตุลาคม 2565 | อ่าน 20 ครั้ง

Placeholder

พิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ขุดลอกร่องน้ำสาธารณะ


เมื่อ 13 ตุลาคม 2565 | อ่าน 11 ครั้ง

Placeholder

โครงการรวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย


เมื่อ 26 กันยายน 2565 | อ่าน 22 ครั้ง

Placeholder

โครงการ เยาวชนจิตอาสา ร่วมสร้างลานกีฬาโซล่าเซลล์ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่


เมื่อ 25 กันยายน 2565 | อ่าน 21 ครั้ง

Placeholder

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น


เมื่อ 21 กันยายน 2565 | อ่าน 11 ครั้ง

Placeholder

โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 05 กันยายน 2565 | อ่าน 12 ครั้ง

Placeholder

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน


เมื่อ 01 กันยายน 2565 | อ่าน 21 ครั้ง

Placeholder

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ


เมื่อ 18 สิงหาคม 2565 | อ่าน 11 ครั้ง

Placeholder

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย


เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 | อ่าน 29 ครั้ง

Placeholder

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ ณ องค์กา


เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 | อ่าน 42 ครั้ง

Placeholder

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร


เมื่อ 31 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 11 ครั้ง

Placeholder

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ที่ตั้ง


เมื่อ 23 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 35 ครั้ง

Placeholder

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การจัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนหนองป่าก่อ


เมื่อ 23 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 10 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร


เมื่อ 19 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 11 ครั้ง

Placeholder

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 42 ครั้ง

Placeholder

โครงการ สร้างความสัมพันธภาพและการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด -19


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 | อ่าน 11 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 | อ่าน 9 ครั้ง

Placeholder

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย


เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 | อ่าน 6 ครั้ง

Placeholder

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก


เมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | อ่าน 8 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม โดยได้ออกแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่สถานศึกษา ทั้ง 3 แห่งและ รพสต.ตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 01 มิถุนายน 2565 | อ่าน 49 ครั้ง

Placeholder

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ที่ตั้ง


เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 46 ครั้ง

Placeholder

โครงการ เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)


เมื่อ 28 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 75 ครั้ง

Placeholder

โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพชุมนุมสู่การจัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนหนองป่าก่อ


เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 10 ครั้ง

Placeholder

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 04 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 118 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมพัฒนาถนน คูคลอง แม่น้ำ ลำน้ำ เพื่อให้สวยงาม


เมื่อ 28 เมษายน 2565 | อ่าน 10 ครั้ง

Placeholder

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ


เมื่อ 22 เมษายน 2565 | อ่าน 12 ครั้ง

Placeholder

โครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน


เมื่อ 11 เมษายน 2565 | อ่าน 10 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย


เมื่อ 06 เมษายน 2565 | อ่าน 11 ครั้ง

Placeholder

โครงการ สมโภชน์พระบวชเนกขัมมะบวชป่า


เมื่อ 03 เมษายน 2565 | อ่าน 9 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมชุมชน


เมื่อ 25 มีนาคม 2565 | อ่าน 10 ครั้ง

Placeholder

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการทำแผนพัฒนาตำบล/ แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


เมื่อ 18 มีนาคม 2565 | อ่าน 66 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง


เมื่อ 17 มีนาคม 2565 | อ่าน 7 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอควัน


เมื่อ 12 มีนาคม 2565 | อ่าน 9 ครั้ง

Placeholder

โครงการ เตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


เมื่อ 08 มีนาคม 2565 | อ่าน 10 ครั้ง

Placeholder

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 133 ครั้ง

Placeholder

โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง


เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 11 ครั้ง

Placeholder

การตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564


เมื่อ 29 ตุลาคม 2564 | อ่าน 135 ครั้ง

Placeholder

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564


เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 154 ครั้ง

Placeholder

อบต หนองป่าก่อ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทร่วมกับอสม


เมื่อ 08 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 149 ครั้ง

Placeholder

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้มอบ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่


เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 | อ่าน 164 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม U2T COVID - 19 WEEK กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เมื่อ 08 มิถุนายน 2564 | อ่าน 194 ครั้ง

Placeholder

จิตอาสาพัฒนาสถานที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและวันอนุรักษ์มรดกไทย


เมื่อ 02 เมษายน 2564 | อ่าน 114 ครั้ง

Placeholder

ดี-เดย์ ฉีดล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นควัน


เมื่อ 01 เมษายน 2564 | อ่าน 148 ครั้ง

Placeholder

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2564


เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 141 ครั้ง

Placeholder

หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"


เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 108 ครั้ง

Placeholder

อบรมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดป่าซางงาม


เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 110 ครั้ง

Placeholder

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 | อ่าน 88 ครั้ง

ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น