องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

Nongpakoa Subdistrict Administrative Organization

www.nongpakoa.go.th

นายอรุโณทัย ปิมลือ

(นายก อบต.หนองป่าก่อ)

โทร. 098-1740661

คำแถลงนโยบาย

นางสาวสุดา ปฏิเสน

ปลัด อบต.หนองป่าก่อ

เบอร์โทร 0966979397

ภาพกิจกรรม

Placeholder

สำรวจถนนเข้าพื้นที่การเกษตรในชุมชน


เมื่อ 08 มิถุนายน 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

การดำเนินการซ่อมแซมศาลาที่พักฌาปณสถานที่ได้รับความเสียหาย


เมื่อ 06 มิถุนายน 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปี 2566


เมื่อ 06 มิถุนายน 2566 | อ่าน 3 ครั้ง

Placeholder

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า


เมื่อ 01 มิถุนายน 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

Big Cleaning Day


เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 1 ครั้ง

Placeholder

ทำทางม้าลายและป้ายเตือนจราจรที่หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 31 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา


เมื่อ 11 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

แจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ม.1-10


เมื่อ 10 พฤษภาคม 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั้งยืนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี


เมื่อ 28 เมษายน 2566 | อ่าน 1 ครั้ง

Placeholder

แจกกระเบื้องแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัยพายุฤดูร้อน


เมื่อ 25 เมษายน 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

โครงการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองและรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 13 เมษายน 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

จุดบริการประชาชนนช่วงวันสงกรานต์ 2566


เมื่อ 11 เมษายน 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเเละส่งเสริมอาชีพ


เมื่อ 07 เมษายน 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช


เมื่อ 06 เมษายน 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

ออกช่วยเหลือจ่ายน้ำให้แก่ชาวบ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 05 เมษายน 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมบัณทิตน้อย รุ่นที่ 8 ปีการศึกษา 2565


เมื่อ 31 มีนาคม 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

โครงการเสริมทักษะการดูแลสุขภาพ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุอย่างยั่งยืนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมยุคดิจิทัล


เมื่อ 30 มีนาคม 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

ฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดการสะสมของหมอกควันและบรรเทาฝุ่นละอองขนาดเล็ก


เมื่อ 30 มีนาคม 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

ดับไฟป่าที่ห้วยเครือเขา


เมื่อ 29 มีนาคม 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

โครงการ ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)


เมื่อ 28 มีนาคม 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

การประชุมมีส่วนร่วมภาคประชาชน โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำกก


เมื่อ 27 มีนาคม 2566 | อ่าน 0 ครั้ง

Placeholder

โครงการสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองป่าก่อ (หลักสูตรเทียนหอมสมุนไพร)


เมื่อ 23 มีนาคม 2566 | อ่าน 16 ครั้ง

Placeholder

ประชุมประชาคม ระดับ ตำบล ตามโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เมื่อ 09 มีนาคม 2566 | อ่าน 24 ครั้ง

Placeholder

โครงการเตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่า เพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 99 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 13 ครั้ง

Placeholder

ประชุมประชาคม ระดับหมู่บ้าน ตามโครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566 | อ่าน 14 ครั้ง

Placeholder

จิตอาสาพัฒนาถนนสายบ้านทุ่งโป่ง-บ้านหนองกล้วย


เมื่อ 17 มกราคม 2566 | อ่าน 14 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม ทำความสะอาดวัดศรีสว่างวัฒนาและกิจกรรมปล่อยปลา เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา


เมื่อ 17 มกราคม 2566 | อ่าน 10 ครั้ง

Placeholder

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน


เมื่อ 13 มกราคม 2566 | อ่าน 8 ครั้ง

Placeholder

ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 31 ธันวาคม 2565 | อ่าน 6 ครั้ง

Placeholder

โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองป่าก่อ ละอ่อนเกมส์ ครั้งที่ 3


เมื่อ 14 ธันวาคม 2565 | อ่าน 10 ครั้ง

Placeholder

BCG ( U2T for BCG ) CRRU Market Fair 2022


เมื่อ 28 ตุลาคม 2565 | อ่าน 67 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมลงนามบันทึกความร่วมมือ ( MOU ) และรับมอบนโยบายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน


เมื่อ 25 ตุลาคม 2565 | อ่าน 11 ครั้ง

Placeholder

พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


เมื่อ 23 ตุลาคม 2565 | อ่าน 33 ครั้ง

Placeholder

พิธีน้อมรำลึก เนื่องในโอกาศวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ขุดลอกร่องน้ำสาธารณะ


เมื่อ 13 ตุลาคม 2565 | อ่าน 24 ครั้ง

Placeholder

โครงการรวบรวมและขนย้ายขยะอันตราย


เมื่อ 26 กันยายน 2565 | อ่าน 59 ครั้ง

Placeholder

โครงการ เยาวชนจิตอาสา ร่วมสร้างลานกีฬาโซล่าเซลล์ ปลอดเหล้า ปลอดบุหรี่


เมื่อ 25 กันยายน 2565 | อ่าน 39 ครั้ง

Placeholder

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น


เมื่อ 21 กันยายน 2565 | อ่าน 21 ครั้ง

Placeholder

โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 05 กันยายน 2565 | อ่าน 24 ครั้ง

Placeholder

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน


เมื่อ 01 กันยายน 2565 | อ่าน 30 ครั้ง

Placeholder

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ


เมื่อ 18 สิงหาคม 2565 | อ่าน 21 ครั้ง

Placeholder

โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย


เมื่อ 11 สิงหาคม 2565 | อ่าน 140 ครั้ง

Placeholder

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ ณ องค์กา


เมื่อ 04 สิงหาคม 2565 | อ่าน 59 ครั้ง

Placeholder

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร


เมื่อ 31 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 18 ครั้ง

Placeholder

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ และ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ที่ตั้ง


เมื่อ 23 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 47 ครั้ง

Placeholder

โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การจัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนหนองป่าก่อ


เมื่อ 23 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 18 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร


เมื่อ 19 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 17 ครั้ง

Placeholder

โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565


เมื่อ 12 กรกฎาคม 2565 | อ่าน 54 ครั้ง

Placeholder

โครงการ สร้างความสัมพันธภาพและการสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นในครอบครัวในช่วงสถานการณ์โควิด -19


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 | อ่าน 16 ครั้ง

Placeholder

โครงการอบรมการใช้ชีวิตให้ปลอดภัยห่างไกลจากโควิด


เมื่อ 29 มิถุนายน 2565 | อ่าน 12 ครั้ง

Placeholder

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการขยะมูลฝอย


เมื่อ 21 มิถุนายน 2565 | อ่าน 10 ครั้ง

Placeholder

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก


เมื่อ 18 มิถุนายน 2565 | อ่าน 10 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม โดยได้ออกแจกสื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่สถานศึกษา ทั้ง 3 แห่งและ รพสต.ตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 01 มิถุนายน 2565 | อ่าน 65 ครั้ง

Placeholder

เชิญชวนเจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไปร่วมลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ที่ตั้ง


เมื่อ 31 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 54 ครั้ง

Placeholder

โครงการ เฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)


เมื่อ 28 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 101 ครั้ง

Placeholder

โครงการวิจัย การพัฒนาศักยภาพชุมนุมสู่การจัดตั้งกลุ่มอาชีพชุมชนหนองป่าก่อ


เมื่อ 18 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 14 ครั้ง

Placeholder

โครงการสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 04 พฤษภาคม 2565 | อ่าน 280 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมพัฒนาถนน คูคลอง แม่น้ำ ลำน้ำ เพื่อให้สวยงาม


เมื่อ 28 เมษายน 2565 | อ่าน 13 ครั้ง

Placeholder

โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การใช้สมุนไพรเพื่อสุขภาพ


เมื่อ 22 เมษายน 2565 | อ่าน 21 ครั้ง

Placeholder

โครงการเปิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน


เมื่อ 11 เมษายน 2565 | อ่าน 15 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย


เมื่อ 06 เมษายน 2565 | อ่าน 15 ครั้ง

Placeholder

โครงการ สมโภชน์พระบวชเนกขัมมะบวชป่า


เมื่อ 03 เมษายน 2565 | อ่าน 11 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคมชุมชน


เมื่อ 25 มีนาคม 2565 | อ่าน 13 ครั้ง

Placeholder

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลหนองป่าก่อในการทำแผนพัฒนาตำบล/ แผนชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


เมื่อ 18 มีนาคม 2565 | อ่าน 76 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมงานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง


เมื่อ 17 มีนาคม 2565 | อ่าน 11 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าและหมอควัน


เมื่อ 12 มีนาคม 2565 | อ่าน 14 ครั้ง

Placeholder

โครงการ เตรียมความพร้อมควบคุมไฟป่าเพื่อจัดการปัญหาไฟป่าและหมอกควัน


เมื่อ 08 มีนาคม 2565 | อ่าน 26 ครั้ง

Placeholder

ประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ


เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 141 ครั้ง

Placeholder

โครงการให้ความรู้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง


เมื่อ 20 พฤศจิกายน 2564 | อ่าน 13 ครั้ง

Placeholder

การตรวจประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564


เมื่อ 29 ตุลาคม 2564 | อ่าน 151 ครั้ง

Placeholder

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2564


เมื่อ 11 ตุลาคม 2564 | อ่าน 163 ครั้ง

Placeholder

อบต หนองป่าก่อ ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกและกำจัดยุงลาย และแจกทรายอะเบทร่วมกับอสม


เมื่อ 08 กรกฎาคม 2564 | อ่าน 159 ครั้ง

Placeholder

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ ได้มอบ หน้ากากอนามัย ให้กับผู้นำชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่


เมื่อ 15 มิถุนายน 2564 | อ่าน 176 ครั้ง

Placeholder

กิจกรรม U2T COVID - 19 WEEK กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


เมื่อ 08 มิถุนายน 2564 | อ่าน 213 ครั้ง

Placeholder

จิตอาสาพัฒนาสถานที่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและวันอนุรักษ์มรดกไทย


เมื่อ 02 เมษายน 2564 | อ่าน 123 ครั้ง

Placeholder

ดี-เดย์ ฉีดล้างทำความสะอาดอาคาร สถานที่ และฉีดพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่นควัน


เมื่อ 01 เมษายน 2564 | อ่าน 159 ครั้ง

Placeholder

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาประจำปี 2564


เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 150 ครั้ง

Placeholder

หน่วยพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์"


เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 131 ครั้ง

Placeholder

อบรมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดป่าซางงาม


เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2564 | อ่าน 118 ครั้ง

Placeholder

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


เมื่อ 02 พฤศจิกายน 2563 | อ่าน 96 ครั้ง

ย้อนกลับ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น